بازیگر نقش مکمل ۲۸ مرداد، گنده لات، شعبان بی‌مخ

روزنامه همدلی – احسان اقبال‌سعید: دو مرد تنومند که سرهایشان از فرط عداوت با مو تمام آفتاب چنگیزمنش مدیترانه را در صورت عابران شلتاق می‌کرد، مشتاق و هراسان منتظر شنیدن اخبار عصرگاهی رادیو تهران بودند. با تمام موج‌های کوتاه و بلند و موج‌سواران قابل و دغل آن روز‌ها صدای رادیو تهران پرطنین بود و شنوندگان