نورالدین عبدالرحمن جامی؛ خاتم الشعرای شعر فارسی

نورالدین عبدالرحمن جامی ملقب به خاتم الشعرا، شاعر و عارف نامدار ایرانی در قرن نهم بود که بهارستان را به تقلید از گلستان سعدی نوشت.  نورالدین عبدالرحمن جامی، ادیب،‌ شاعر و عارف بزرگ و نام آشنای ایرانی، خاتم شعرای پارسی‌گو و از بزرگترین شاعران پس از حافظ شیرازی است. این استاد نظم و نثر فارسی،