آخرین گزارش از داستان حمامی که یک شبه ناپدید شد

ایسنا/اصفهان ۲۵ سال از تخریب حمام صفوی خسروآغا گذشته؛ حمامی که در فهرست میراث ملی کشور ثبت شده بود و می‌توانست در فهرست میراث جهانی نیز باشد اما یک شبه با خاک یکسان شد. وقتی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان نسبت به بازسازی بخشی از حمام خسروآغا اقدام کرد، گمان می‌رفت که از پیشکسوتان