دستور جابه جایی محل پرداخت حقوق برخی کارمندان

در این مکاتبه آمده است، «بازگشت به نامه‌ شماره ۱۳۹۱۰‌/ ۱‌/ ۱۴۰۰ مورخ ۲۵‌/ ۳‌/ ۱۴۰۰، درخصوص درخواست جابه‌جایی محل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان استانداری تهران که از سال‌های قبل دارای کد شناسه صادره توسط سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و در واحدهای اداری آن استانداری و فرمانداری‌های تابعه فعالیت می‌کنند و حقوق