ویدئو/ مرگ؛ سرنوشت حصار صفوی در تهران

باقی مانده حصار ۵۰۰ ساله صفوی از یک سو و سه منار باقی مانده دروازه محمدیه در پایین دست بازار تهران و در محله مولوی از سوی دیگر، نماد کاملی از بی‌توجهی میراث فرهنگی و مدیریت شهری به این بخش از بافتِ تهران قدیم است. شاید بتوان تنها سهم توجه به باقی مانده‌های حصار صفوی