چی میشه که تو خواب حرف میزنیم ؟

دلیل حرف زدن در خواب و راه حل آن حتما برای شما هم پیش آمده است که شب ها از صدای حرف زدن دیگری از خواب بلند شوید . صحبت کردن در خواب بدون اینکه از آن آگاهی داشته باشیم پدیده ای بسیار معمول می باشد . مطالعات نشان داده است که حداکثر۶۶ درصد از