ویدئو / این شیر قرار است ۲۰۰ سال در میدان حر بماند

حدود ۴۰ روز بعد از تخریب شیر ضلعِ جنوب شرقی میدان حر و اعتراضاتی که نسبت به آغاز عملیات بازسازی آن مطرح شد، سر انجام مجسمه جایگزین آن در وسط میدان نصب شد و صبح دوشنبه ۲۱ تیر، برزین ضرغامی – رییس سازمان زیباسازی – و حجت نظری – عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر

ویدئو / آخرین وضعیت شیر تخریب شده میدان حر

۱۰ روز بعد از تخریب شیرِ نصب شده در بخشِ جنوبی میدان حر که به بهانه قرار نگرفتن در پرونده ثبتی نبردِ گرشاسب با اژدها در میانه میدان، تخریب شد تا بار دیگر بازسازی شود؛ الهام فخاری و حجت نظری، دو عضو شورای شهر تهران برای بررسی آخرین وضعیت شیر تخریب شده که اکنون بتن