مهندسی مجدد فرآیندهای شرکت بیمه حافظ

به گزارش اقتصادآنلاین؛ بر همین اساس برای اینکه سازمان­ها از اثر بخشی و کارایی مطلوبی برخوردار گشته و زمینه ایجاد جریان ارزش و توسعه و خلق مزیت رقابتی را فراهم سازند ضروری است نسبت به معماری فرایندها جهت دستیابی به فرآیندهای بهبود یافته اقدام گردد. این مهم در صنعت بیمه به عنوان یک صنعت فرایند مدار