تاثیر کرونا بر ژنتیک انسانی چیست؟

ایسنا/مرکزی استاد تمام دانشگاه تهران با ویروس کرونا بشریت را به چالش کشیده است و در واقع هر روز مبارز می طلبد، گفت: این ویروس می تواند به ژنوم وارد شود و کارهای بسیاری را انجام دهد. دکتر منصور حیدری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه  ژنتیک پزشکی دارای چندین شاخه