کتیبه بیستون داریوش | متن کامل + ترجمه، عکس و رمزگشایی

کتیبه بیستون بزرگ‌ترین سنگ نبشته جهان یادگاری ارزشمند از سخنان داریوش بزرگ هخامنشی برای تمامی ایرانیان است که در بیستون کرمانشاه قرار دارد. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ توسط سعیده خلیلی‌صفا به‌روزرسانی شده است. کتیبه بیستون، بزرگ‌ترین سنگ نبشه جهان، یادگاری ارزشمند از سخنان داریوش بزرگ هخامنشی

کتیبه بیستون داریوش | متن کامل + ترجمه، عکس و رمزگشایی – کجارو

کتیبه بیستون بزرگ‌ترین سنگ نبشته جهان یادگاری ارزشمند از سخنان داریوش بزرگ هخامنشی برای تمامی ایرانیان است که در بیستون کرمانشاه قرار دارد. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ توسط سعیده خلیلی‌صفا به‌روزرسانی شده است. کتیبه بیستون، بزرگ‌ترین سنگ نبشه جهان، یادگاری ارزشمند از سخنان داریوش بزرگ هخامنشی