«گینس» در شعر فارسی!

روزنامه خراسان: از ابتدای رواج شعر فارسی تا امروز، شاعران زیادی آمده و رفته‌اند؛ از بعضی‌ها فقط نامی باقی مانده و از بعضی‌ها آثار ماندگاری که حتی مخاطب جهانی دارد. از بعضی‌ها مانند حافظ، حدود ۵۰۰ غزل دست‌چین شده باقی مانده است و بعضی‌ها آن‌قدر شعر سروده‌اند که در نوعِ خود یک رکورد به حساب