چگونه به کودکان ارزش های لیبرال بیاموزیم

یک فرد لیبرال معتقد است که دولت باید برای کمک به بهبود زندگی شهروندان خود اقدامی انجام دهد.[۱] ایکس منبع تحقیق اگرچه ممکن است در مورد برخی موضوعات سیاسی نظرات خاص خود را داشته باشید ، اما اگر می خواهید فرزندانتان ارزش هایی را بیابند که نوعاً لیبرال هستند ، برای درک موضع گیری افراد