چگونه به رئیس خود نه بگویید

نه گفتن به یک درخواست می تواند کار دشواری باشد ، خصوصاً وقتی شخص درخواست کننده رئیس شما باشد. حتی اگر تمام تلاش خود را انجام دهید تا رئیس هر کاری را که رئیس درخواست می کند انجام دهید ، مواردی وجود دارد که نمی توانید و باید نه بگویید. دلایل خود را بیان کنید