صادق هدایت؛ شایعات روشنفکری و شایعات عوام

روزنامه اعتماد – شاپور جورکش: من بار‌ها گفته‌ام که ضربه‌های وارد شده بر پیکر صادق‌هدایت و آثارش اغلب ازسوی کسانی بوده که اتفاقا داعیه ذهنیت پیشرو درجامعه را داشته‌اند. شما اگر به حجم شایعاتی که ازسوی روشنفکران پیرامون هدایت ساخته شده نگاه کنید متوجه می‌شوید که تعداد آن‌ها چیزی حدود ۲۰ برابر شایعاتی است که