نحوه نوشتن بلاگ برنامه کالج دیزنی

اگر شما هرگز عضو برنامه کالج دیزنی بوده اید (هستید ، امیدوارم که باشید یا حتی آرزو داشته باشید) ، احتمالاً چیزهای زیادی برای تجربه خود دارید. اگر مشتاق هستید که هنگام گذراندن برنامه ، به تدریج در آن تأمل کنید و به دیگران در مورد روند کار آموزش دهید ، نوشتن یک وبلاگ می