وقتی دیر میخوابید چه اتفاقی برایتان می افتد ؟

از عوارض دیر خوابیدن و شب بیداری های طولانی چقدر می دانید آیا تا به حال برایتان پیش آمده فراموش کنید که ساعتتان را تنظیم کنید و سر ساعت بیدار شوید ؟ این اتفاق اصلاً جادو نیست، بلکه بیولوژی است. بیشتر موجودات زنده روی زمین مثل قارچ ها و گیاهان دارای ساعت بدن هستند. این