بحران بیکاری جوانان تحصیل‌کرده

هرچند پنجره جمعیتی و ترکیب سنی جوان کشور امکان دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کرده‌بود اما بررسی شاخص‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حاکی از این است که اقتصاد ایران نتواسته از این پتانسیل استفاده کند. گزیده‌ای از برنامه اقتصاد ایران در گذار از بحران(قسمت هفدهم) با صادق الحسینی و علی مروی