سریالی برای ندیدن؛ بچه مهندسِ لوس و شعارزده‌

برترین‌ها: سری سوم بچه مهندس تمام شد و مشخص نیست مدیران تلویزیون چرا و بر چه اساسی برخی مجموعه‌ها را دنباله‌دار می‌کنند، مجموعه‌هایی که انگار فقط برای این که یک عدد کنارشان بیاید ادامه پیدا می‌کنند. انتقادات به بچه مهندس در چند سطح بود، برخی به کلیت کار و شخصیت پردازی‌ها و اصلا روند داستان