نبض بافت قدیم بوشهر نمی‌زند!

ایسنا/بوشهر کارشناس حوزه معماری بافت قدیم می‌گوید «در نوسازی با چند هلال و یک قاب زدن و… به شکل دلقک‌واری ادای معماری گذشته را در آورده‌ایم. گردشگری که یک‌بار، دلقک بافت تاریخی را می‌بیند، دیدن آن را به کسی پیشنهاد نمی‌دهد. پس ما خودمان، با اتفاقاتی که هرساله رقم می‌زنیم، تیشه به ریشه‌ی گردشگری بافت

دلقک‌هایی که در بافت تاریخی بوشهر جولان می‌دهند!

ایسنا/بوشهر کارشناس حوزه معماری بافت قدیم می‌گوید «در نوسازی با چند هلال و یک قاب زدن و… به شکل دلقک‌واری ادای معماری گذشته را در آورده‌ایم. گردشگری که یک‌بار، دلقک بافت تاریخی را می‌بیند، دیدن آن را به کسی پیشنهاد نمی‌دهد. پس ما خودمان، با اتفاقاتی که هرساله رقم می‌زنیم، تیشه به ریشه‌ی گردشگری بافت

نبض بافت تاریخی بوشهر نمی‌زند!

ایسنا/بوشهر کارشناس حوزه معماری بافت قدیم می‌گوید امروزه در سراسر دنیا بافت‌های تاریخی از بخش‌های ارزشمند شهر هستند که به اقتصاد شهر کمک می‌کنند. اگر نخواهیم ارزش‌های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی‌مان را هم حفظ بکنیم و فقط به جنبه‌ی اقتصادی ماجرا نگاه کنیم، باز هم این بافت تاریخی بیچاره می‌تواند به داد ما برسد. مهندس

«بروکراسی اداری»، شمر صحرای گردشگری

ایسنا/بوشهر کارشناس حوزه معماری بافت قدیم می‌گوید امروزه در سراسر دنیا بافت‌های تاریخی از بخش‌های ارزشمند شهر هستند که به اقتصاد شهر کمک می‌کنند. اگر نخواهیم ارزش‌های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی‌مان را هم حفظ بکنیم و فقط به جنبه‌ی اقتصادی ماجرا نگاه کنیم، باز هم این بافت تاریخی بیچاره می‌تواند به داد ما برسد. مهندس

«میراث فرهنگی»، شمر صحرای گردشگری

ایسنا/بوشهر کارشناس حوزه معماری بافت قدیم می‌گوید امروزه در سراسر دنیا بافت‌های تاریخی از بخش‌های ارزشمند شهر هستند که به اقتصاد شهر کمک می‌کنند. اگر نخواهیم ارزش‌های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی‌مان را هم حفظ بکنیم و فقط به جنبه‌ی اقتصادی ماجرا نگاه کنیم، باز هم این بافت تاریخی بیچاره می‌تواند به داد ما برسد. مهندس